Feline Health Nutrition

Print
Feline Health Nutrition

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกโภชนาการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแมวแต่ละตัว คือ อายุและโอกาสในการเกิดโรคของแมวแต่ละตัว โรยัล คานินจึงพัฒนาโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับแมวในแต่ละช่วงอายุ ตอบสนองความต้องการพิเศษของแมวแต่ละตัวและลดโอกาสการเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคต