Feline Breed Nutrition

Print
Feline Breed Nutrition

โรยัล คานินให้ความสำคัญกับโภชนาการเฉพาะพันธุ์สำหรับแมว โดยเคารพในความแตกต่างของแมวแต่ละตัวทั้งในเรื่องของอายุ รูปแบบการดำเนินชีวิต และความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เป็นเวลานานกว่า 10 ปีที่โรยัล คานินพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงสำหรับแมวสายพันธุ์ต่างๆ เช่น เปอร์เซีย เมนคูน และบริติชช็อทแฮร์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเพาะพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้รู้จริงและมีความใกล้ชิดกับแมวมากที่สุด ร่วมกับการวิจัยและพัฒนาของโรยัล คานินเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของแมวแต่ละสายพันธุ์มากที่สุด