GIANT Dogs (> 45kg)

Print
giant

สุนัขพันธุ์ยักษ์ คือสุนัขที่มีน้ำหนักเมื่อโตเต็มวัยมากกว่า 45 กิโลกรัม โดยโภชนาการสำหรับสุนัขพันธุ์ยักษ์จะมีรูปแบบเม็ดอาหาร ขนาด เนื้อสัมผัสที่เหมาะสมและสูตรอาหารเหมาะสมตอบสนองความต้องการของสุนัขพันธุ์ยักษ์ โดยขนาดเม็ดอาหารจะกระตุ้นให้เกิดการเคี้ยว และลดความเร็วในการกินอาหาร ดังนั้นโภชนาการสำหรับสุนัขพันธุ์ยักษ์จะต้องตอบสนองความต้องการพิเศษของสุนัขพันธุ์ยักษ์โดยจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ลักษณะทางกายภาพ ระดับกิจกรรมของสุนัขพันธุ์ยักษ์แต่ละตัว