Breed Health Nutrition

Print
Breed Health Nutrition

โรยัล คานินมีการพัฒนาโภชนาการเพื่อสุขภาพเฉพาะสายพันธุ์สำหรับสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการเฉพาะของสุนัขสายพันธุ์ต่างๆมากที่สุด โดยโภชนาการเฉพาะสายพันธุ์จะมีการพัฒนามาจากการวิจัยของโรยัล คานิน โดยคัดสรรแหล่งของโปรตีนที่ดีที่สุด ส่วนผสมและวัตถุดิบคุณภาพดี ที่สำคัญรูปแบบเม็ดอาหารทั้งรูปร่าง เนื้อสัมผัสและขนาดที่เหมาะสมกับลักษณะขากรรไกรและเป็นโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของสุนัข