Home เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับโรยัล คานิน กิจกรรมเพื่อสุนัขและแมว

เกี่ยวกับโรยัล คานิน

Print
กิจกรรมเพื่อสุนัขและแมว

กิจกรรมเพื่อสุนัขและแมว

การทำธุรกิจ ต่างมีเป้าหมายให้ธุรกิจเจริญเติบโต แต่สำหรับโรยัล คานินเราต้องการให้ธุรกิจและสังคมเจริญเติบโตและได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Mutuality with Growth we are proud of ) เราจึงตั้งใจคืนประโยชน์ให้กับสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านี้

 

กิจกรรมการอบรมและเพิ่มความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติของสุนัขและแมวและโภชนาการที่เหมาะสม

เราเชื่อว่าความรู้เป็นจุดต้นของความเข้าใจและการดูแลสุนัขและแมวอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น โรยัล คานินจึงจัดอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับสุนัขและแมวให้กับบุคลากร คู่ค้า นิสิตนักศึกษา เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นส่งผ่านความรู้ที่ถูกต้องให้กับเจ้าของสุนัขและแมวต่อไป เช่น

  • โครงการ Dog and Cat first Academy

เป็นโครงการสำหรับ เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าประจำร้าน เพื่อให้เขาได้เข้าใจธรรมชาติของสุนัขและแมว เข้าใจสายพันธุ์ของสุนัขและแมว และเข้าใจโภชนาการที่เหมาะสม  เพื่อที่จะได้แนะนำการเลือกสินค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

  • โครงการ Vet Student Brand Ambassador

เป็นโครงการสำหรับ นิสิตและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  เพื่อให้น้องได้รู้จักกับหลักการของโภชนการสำหรับสุนัขและแมว โดยเฉพาะการใช้โภชนะบำบัดสำหรับสุนัขและแมวที่ป่วย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มประสบการณ์การสื่อสารกับเจ้าของสุนัขและแมว

 

  • โครงการ Health Nutrition Module

ในทุกๆปี เจ้าหน้าที่ของโรยัล คานิน ประเทศไทยทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกแผนก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คและเรียงสินค้า จะต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรยัล คานินมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการของสุนัขและแมว และสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับเจ้าของสุนัขและแมว

 

กิจกรรมหาบ้านให้แมว ส่งมอบความรัก ความอบอุ่นให้กับคนและแมว

โรยัล คานินร่วมกับทีมอาสาสมัครหาบ้านให้แมว โดยเริ่มส่งมอบบ้านที่อบอุ่นให้กับแมวไร้บ้านมาตั้งแต่ปี 2556 และเพื่อให้เรามั่นใจว่าแมวที่ไร้บ้านจะได้พบกับเจ้าของที่รักและเข้าใจการเลี้ยงแมวเป็นอย่างถูกวิธี ผู้ที่สนใจจะรับแมวไปอุปการะจะต้องผ่านการซักประวัติและสัมภาษณ์โดยทีมอาสามัครหาบ้านเสียก่อน