Home แมว ลูกแมว โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกแมว

ลูกแมว

Print
โภชนาการในช่วงเจริญเติบโตของแมว

โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกแมว

ความต้องการอาหารของแมวขึ้นอยู่กับอายุ สภาพร่างกาย การดำรงชีวิตและสายพันธุ์นมวัวไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกแมว ลูกแมวจะกินอาหารมื้อละน้อยๆแต่กินวันละหลายมื้อและไม่ควรให้อาหารแมวเหมือนที่คนกิน เนื่องจากอาหารคนไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับความต้องการของแมว

โภชนาการในช่วงเจริญเติบโตของแมว

2nutrtionforgrowingkitten

อายุเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความต้องการสารอาหาร ระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของลูกแมวสามารถแบ่งระยะการเจริญเติบโตได้เป็น 2 ระยะ และระยะต่างๆจะมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน
1) ระยะ 4 เดือนแรก เป็นช่วงที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและระบบทางเดินอาหารมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงของการเปลี่ยนอาหารมาเป็นอาหารเม็ด เริ่มสูญเสียความสามารถในการย่อยน้ำตาลแลกโตสจนไม่สามารถย่อยได้ ต้องการอาหารที่มีพลังงานสูง
2) ระยะ 4 ถึง 12 เดือน อัตราการเจริญเติบโตช้าลง โดยจะเจริญเติบโตเต็มที่เป็นแมวโตเต็มวัยเมื่ออายุ 12 เดือน และเมื่อแมวโตเต็มที่มักจะมีน้ำหนักตัว 40-50 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด